Loader

Jur. Kand. Anna Rinman, din kontaktperson

som grundade företaget RINMAN EK/JUR KONSULT AB 1986 och som också är den som verkställer dina uppdrag

Anna Rinmans utbildning

Anna Rinman, jur.kand, fil.mag. och ekonom, har fortsatt efter jur.kand.examen 1983 (Stockholms universitet) att fortbilda sig för arbetet inom fältet Familjerätt: Boutredningar, Testamenten, Arvskiften, Skilsmässor, Internationell Familje- och Processrätt m.m. för jurister:

 • Kurs i Boutredning I, 19 – 23 aug. 2002, en veckas internat, universitetslektor vid Uppsala universitet, Göran Lind och bankdirektör Jan Grönqvist
 • Kurs i Testamentstolkning, 30 jan. 2003, lärare universitetslektor Göran Lind
 • Kurs i Testamentes ogiltighet, 31 jan. 2003, lärare universitetslektor Göran Lind
 • Kurs i Internationell familjerätt, 31 jan. 2008, lärare advokaten Fredric Renström
 • Kurs i Vårdnad, boende, umgänge, 6 mars 2008, lärare rådman Ylva Myhrberg och advokaten Fredric Renström
 • Kurs i Processrätt för familjerättare, 20 maj 2011, lärare rådman Ylva Myhrberg och advokaten Fredric Renström
 • Nyhetsdag inom utlänningsrätt, 21 nov. 2014, lärare tf. generaldirektören för Migrationsverket Mikael Ribbenvik
 • Kurs i Boutredning II, Bodelning och arvskifte, fördjupningskurs en veckas internat 24 sept. – 1 okt. 2011, lärare Göran Lind, docent vid Uppsala universitet och familjerättsansvarig på JURA
 • Kurs i Bodelning – taktik och teknik, 4 feb 2016, lärare advokaten Fredric Renström
 • Kurs i Processrätt för familjerättare – den ekonomiska familjerätten, 18 mars 2016, advokaten Fredric Renström och fil.lic. i civilrätt, lagman Mats Sjösten
 • Kurs i Den nya arvsförordningen, 29 april 2016, lärare advokaten Fredric Renström och Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet
 • Kurs i Vårdnadstvister, 6 maj 2011, lärare: juris doctor och docent Göran Lind

ar_s-1

Anna Rinman

Jur.kand, fil.mag. och ekonom

Välkommen att ta kontakt för att boka tid eller ställ frågor till jur.kand. Anna Rinman om allt som gäller familjerätt och allmänjuridik per telefon

070 838 25 80

Företagets styrkor

och dess humankapital

Företaget, ett aktiebolag, har tre ägare, varav en är jur.kand. Anna Rinman, VD för företaget och innehavare av aktiemajoriteten.  De båda andra ägarna är hennes söner, Mikael och Per Rinman. Det är främst hon själv som utgör företagets styrka, dels på grund av hennes långa erfarenhet som konsult (start 1986) med jur.kand. examen (avslutad 1983) och dels på grund av den långa rad av fortbildningskurser inom familjerättens område som hon genomgått efter examen och som fördelats under åren på så sätt att hon kunnat hålla sig à jour med utvecklingen inom lagstiftningen och inom rättspraxis fram till idag. Advokater åläggs att genomgå fortbildningskurser  inom sina huvudområden. Liknande krav ställs inte för den som är jur.kand. men inte advokat, men Anna Rinman har av eget intresse sett till att bevista dessa fortbildningskurser som är obligatoriska för advokater med familjerätt som specialitet.

 

Anna Rinman har dessutom en exceptionell erfarenhet vad gäller kontakter internationellt, vilket underlättat hennes arbete med internationell familjerätt. Redan under sin barndom, som barn till utlandssvenska föräldrar, fick hon uppleva hur det var att under nio år bo i spansktalande land (Mexiko och Guatemala) och att även få gå i skola där, skolor som var tvåspråkiga med spanska och engelska.

 

Efter att familjen sedan kommit tillbaka till Sverige skaffade Anna Rinman sig en svensk studentexamen på helklassisk gren (latin och grekiska) av gymnasiet. Som vuxen har hon bott under ett och ett halvt år i England och rest en hel del i Frankrike, Spanien och i Centralamerika. Hon har därigenom fått en unik möjlighet att på djupet lära känna människor från andra kulturer och andra religioner: förutom den svenska kyrkan känner hon väl till  både den anglikanska och den katolska kyrkan. Hon har bott tillsammans med muslimer från Syrien och då utnyttjat möjligheten att få resonera med sunnimuslimer om deras speciella tolkning av Koranen och om deras syn på samhälle och moral.

 

Anna Rinman rör sig därför med lätthet bland människor med olika kulturella, religiösa och språkliga bakgrunder, på ett sätt som torde vara ovanligt bland andra infödda svenska jurister.

 

Förutom juristutbildning har hon en lärarutbildning från Stockholms universitet i engelska (tre betyg), historia (två betyg) och spanska (ett betyg) samt kurs i psykologi med pedagogik, som ledde till att hon tilldelades titeln fil.mag. ( filosofie ämbetsexamen) Det historiska perspektivet som Anna Rinman utvecklat gör att hon alltid intresserar sig för det historiska ursprunget till en företeelse, något som varit särskilt värdefullt när hon ska utreda

uppkomsten av en juridisk tvist. Hennes vana att alltid göra en god bakgrundutredning när detta är till nytta är därför en av hennes styrkor. Hennes intresse för psykologi och pedagogik är en annan av hennes styrkor. Detta intresse gör henne mer än vanligt lyhörd inför människors svårigheter och hjälper henne att finna de bästa ingångarna i kommunikationen med dem, vilket kan få avgörande betydelse vid familjerättstvister.

 

Anna Rinman har ett omfattande kontaktnät i och kring Stockholm. Genom att ha mottagning hos Kindstugruppen i Gamla stan, har hon möjlighet att i den gruppen samråda med tre advokater i juridiskt kniviga frågor, en förmån som är ovärderlig. Innan hon startade sitt företag 1986 arbetade hon på en juristtjänst hos en statlig myndighet, varför hon är väl förtrogen men hur myndigheter arbetar och förstår hur man kan tackla tjänstemännen där, när så behövs.

 

Det är en styrka också att företagit nu funnits i under 31 år, det startades av Anna Rinman i juli 1986, varför hon är väl rutinerad när det gäller att stötta människor i svåra situationer.

 

Det är en fördel att kontor och mötesplats finns på två ställen: dels centralt i Gamla stan i Stockholm, som är tillgängligt för många i Stockholms omgivningar, dels i Tumba, som är lätt att nå för dem som bor i Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Om de är bilburna kan de lätt parkera bilen gratis direkt i anslutning till entrén på Parkvägen 6 i Tumba.

 

Utmärkande för Anna Rinman är att hon arbetar grundligt och noggrant. Hon är tålmodig och fullföljer alltid uppdrag som hon påbörjat. Hon tar hänsyn till om klienten är bekymrad över kostnaderna och försöker hitta bra lösningar i den situationen. Hon försöker hålla klienten vid gott mod under en process som bitvis kan vara tung. Hon utnyttjar de möjligheter som finns att medla i konflikter mellan parter. Hennes arbete utgår inte bara från de juridiska omständigheterna utan hon ser problemen också utifrån deras psykologiska och medmänskliga aspekter.

Några röster om oss